Hva er en livsstyrketrener?

Livsstyrketrenere er erfarne helse- og sosialutdannede personer som har gjennomført en ettårig videreutdanning i mindfulness og mestringsfremmende kommunikasjon: ”Rehabilitering av personer med langvarige sammensatte helseplager - Livsstyrketrening” (Se også under ”Lær mer”, Fagutdanning)


Litt om hva studentene lærer på videreutdanningen 

 En grunnleggende forutsetning i videreutdanningen er at vi alle har ressurser og potensialer i oss til selv å gjøre oppdagelser om hva som er viktig i livet; selv om jeg ikke er bevisst at jeg har disse ressursene. Studentene lærer å jobbe med mål og det å bidra til å finne riktig retning mot målet. Studentene må selv erfare og arbeide med de ulike temaene, oppgavene og øvelsene de senere skal bruke når de holder kurs. Utdanningen fordrer derfor villighet til egenutvikling, og at de selv vil praktisere det de har lært etter endt videreutdanning. 

Helsepersonell er tradisjonelt utdannet til å være eksperter på andres helse og å gi pasienter råd om hva de bør eller ikke bør gjøre for å redusere sitt helseproblem. På videreutdanningen lærer studentene blant annet at det å gi råd til personer med sammensatte problemstillinger kan virke mot sin hensikt. Den enkelte kan oppleve rådene som belastende, og de kan bidra til å gi dårlig samvittighet fordi de ikke følges. I videreutdanningen bruker studentene derfor tid på å avlære det å gi råd og å trene på å bruke kommunikasjons- og veiledningsmetoder som kan bidra til at den de veileder selv oppdager hva som er viktig i livet sitt. Studentene lærer derfor å bruke ulike metoder som legger til rette for å gjøre oppdagelser om mulige sammenhenger mellom kroppslige plager, tanker, følelser og levd liv.

Slik uttrykker noen tidligere studenter sine erfaringer:

Mitt personlig og yrkesaktive liv er delt inn i før og etter videreutdanningen. Personlig opplever jeg en mer ekte måte å leve på, jeg lytter til min indre stemme og kroppen min i mye større grad enn tidligere. Dette gjør at jeg også overfor mine medmennesker og i mitt arbeid fokuserer på det samme. I stedet for å gi råd bidrar jeg til at personen selv finner frem til hva som er riktig for seg. Veiledningsmetodene i livsstyrketrening gir muligheter til nettopp dette. I arbeidet mitt arbeider jeg på denne måten - både individuelt og i grupper. Med utgangspunkt i at vi bærer med oss levd liv, og at livet setter seg i kroppen, blir hele mennesket tatt på alvor. Takk for muligheten til å oppleve dette!                  
Trine Engøy Gulbrandsen, psykiatrisk sykepleier, Modum Bad, (avd for spiseforstyrrelser).

Jeg ville ikke vært studieåret foruten! På de fleste samlingene følte jeg meg som en "svamp" som "sugde til meg" av kunnskap. Blant annet den fenomenologiske forståelsen ga en aha-opplevelse: "slik må det bare henge sammen". Privat kjenner jeg at jeg lettere anerkjenner både meg selv og mennesker rundt meg. Befriende! Oppmerksomhetstrening gir mening!  Jeg opplever at det utarbeidede gruppeprogrammet som jeg nå bruker fører til oppdagelser hos deltakere, og det er spennende å være veileder på min arbeidsplass!                                               
Berit Dahl, sykepleier, Steffensrud Rehabiliteringssenter. 

Av og til holder det ikke å være erfaren lege og spesialist i psykiatri. I arbeidet med forebygging og mestring er det nødvendig med nye verktøy. Studiet ga meg nok trening og teori til at jeg tør mer, og bruker mer meg si selv som instrument."
Olav Lund, enhetsleder, lege, spesialist i psykiatri, Villa Sana, Modum Bad.

Det viktigste for meg har vært vektleggingen av å lære på egen kropp. Jeg har fått en annen forståelse av pasienter med kroniske smerter – og lært noe om grupper og gruppeprosesser. Noe som også har vært nyttig for meg har vært å lære om den nære sammenhengen mellom tanker, følelser og kropp.                                                         
Jan Haug, Fysioterapeut, oppfølgingsenheten Frisk, Buskerud.