Sammendrag Dr.grads avhandling

Kroniske smerter og selvforståelse
Utvikling og evaluering av en læringsmodell som vektlegger kroppen som meningsbærer

Liv Haugli og Eldri Steen
Det medisinske fakultet/Det utdanningsvitenskapelige fakultet 
Universitetet i Oslo 2001